Moció del grup municipal de la CUP sobre la vaga general del 29 de setembre.La situació de crisi
econ
òmica
actual s'ha generat per una nefasta pol
ítica financera executada en aplicació dels
criteris neoliberals de creixement continu.

Aquesta crisi ha produit el colapse
d'un model que es basava en l'absorci
ó de la producció mitjançant
l'endeutament de les classes populars. Mentre aquestes perdien poder adquisitiu
any rere any, augmentava el seu endeutament (fins a fer-se insostenible) per a
mantenir el nivell de consum necessari pel sistema capitalista especulador
imperant, produint-se el
tancament
de l'aixeta

del cr
èdit
quan esclat
à
la bombolla.

Aquesta situació era
promoguda tamb
é
per les inst
àncies
estatals i les primeres mesures adoptades una vegada es va recon
èixer que
ens trob
àvem
en crisi, lluny d'apuntar el cam
í
per a superar el model econ
òmic
que ens ha dut aqu
í,
es van dedicar a injectar diner p
úblic als veritables culpables de la
crisi (la banca i les grans multinacionals). Unes mesures encaminades a
posar
pegats

per a que tot segueixi igual.L'Estat espanyol i, de retruc, els Països
Catalans, est
à
patint especialment la crisi econ
òmica per la preeminència dels
sectors m
és
especulatius. El creixement econ
òmic
de la darrera d
ècada
s'ha forjat en la construcci
ó
amb finalitats especulatives, promogut pels governs estatal i auton
òmics i
tamb
é
per les corporacions locals que veien en les taxes i impostos relacionats amb
aquesta activitat econ
òmica
la base del seu migrat finan
çament
en relaci
ó
als serveis que han anat assumint (tot i no
ésser, en molts casos, l'Administració Pública
competent).

La rebaixa dels ingressos (per la
davallada de les rendes i els beneficis) i l'augment de la despesa provocat per
la injeccci
ó
de diner a la banca i les grans empreses han fet augmentar el d
èficit públic que
el govern espanyol, pressionat per inst
àncies econòmiques
internacionlas, pret
èn
eixugar amb la reducci
ó
de la despesa p
ública
alhora que s'intenta incrementar els ingressos augmentant impostos.S'ha triat la pitjor aplicació possible
d'aquesta f
òrmula,
retallant la despesa social i augmentant aquells impostos que tenen una
afectaci
ó
m
és
gran per a les rendes m
és
baixes (com l'IVA).Retallada de salaris al sector públic,
congelaci
ó
de les pensions, eliminaci
ó
de prestacions socials (com el xec nad
ó), etc, s'han vist ecompanyades d'una
reforma laboral que suposa una nova p
èrdua de drets dels i les treballadores
(rebaixa a la pr
àctica
del cost de l'acomiadament que, a m
és, és finançarà en part amb diners públics,
restricci
ó
del dret a la tutela judicial efectiva, restricci
ó del dret a la negociació col·lectiva
permetent a l'empresariat l'incompliment dels acords, etc).

A més, s'ha anunciat per a la tardor una
reforma del sistema de Seguretat Social amb nous retrocessos de drets socials,
amb propostes com l'ampliaci
ó
de l'edat de jubilaci
ó,
l'ampliaci
ó
dels anys a tenir en compte per al c
àlcul de la seva base reguladora,
eliminaci
ó
de la pensi
ó
de vidu
ïtat
i orfanesa en alguns casos, substituci
ó de la mateixa per una indemnització a tant alçat en
altres casos, etc.

En definitiva, les mesures adoptades
pel govern espanyol, especialment la reforma laboral  (aprovada per Reial Drecret i actualment en
tramitaci
ó
a les Corts espanyoles com a projecte de llei) i la reforma del sistema de
Seguretat Social suposen una nova agressi
ó dels drets socials de les classes
populars.

Davant d'aquesta agressió, les
organitzacions sindicals han convocat una vaga general pel proper dia 29 de
setembre.

Cal tenir ben present que la
mobilitzaci
ó
(de la que la vaga n'
és
una expressi
ó)
és
l'eina que tenen les classes populars, els i les treballadores, per tal de
defensar i fer valer els seus drets. Ha estat aix
í històricament (cap dret no s'ha vist
reconegut sense una fase pr
èvia
de mobilitzaci
ó)
i aix
í
és
ara, tot i que la societat individualista i consumista que han fomentat aquells
que en l'
àmbit
econ
òmic
ens han abocat a la crisi, hagi fet que la 
consci
ència
col
·lectiva
estigui adormida, essent necess
ària
per tal de fer front a les
contrareformes
plantejades pels poders econ
òmics
i empresarials i executats pel govern estatal.

La vaga general, com deiem, és un dels
instruments per fer valer els nostres drets com a treballadors i treballadores,
com a ciutadans i ciutadanes. Aquest
és un bon moment per fer despertar la
consci
ència
col
·lectiva.
Motius en sobren. Deixar aquestes agressions sense resposta
és adobar
el terreny per a noves agressions futures.És
per tot l'exposat, que el grup de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al
Ple l'adopci
ó
dels seg
üents

ACORDS:

PRIMER. L'Ajuntament de Valls es
posiciona a favor de la vaga general convocada per les organitzacion sindicals
pel proper 29 de setembre.SEGON. L'Ajuntament insta el Govern
espanyol a fer un canvi de rumb en les pol
ítiques per fer front a la crisi, que
s'haurien d'encaminar a un veritable canvi de model econ
òmic i
produtiu, al servei de les classes populars i no als interessos d'aquells que
precisament ens han dut a la crisi econ
òmica.TERCER. En conseqüència,
l'Ajuntament insta el Govern espanyol a la derogaci
ó de la
reforma laboral aprovada mitjan
çant
el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny i el projecte de llei que s'est
à
tramitant.

QUART. L'Ajuntament farà arribar
el contingut d'aquesta moci
ó
al Govern espanyol, als grups parlamentaris del Congr
és i el
Senat i a les organitzacions sindicals convocants de la vaga general del 29 de
setembre.