L'Ajuntament pot executar les obres per a salvaguardar Ca Padró

El passat mes de juliol, la CUP va dirigit la denúncia al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, que és l'organisme encarregat d'avaluar les condicions del patrimoni arquitectònic protegit i proposar, si s'escau, les mesures adients per a la seva conservació.

La Secció de Patrimoni de Tarragona, de la Generalitat de Catalunya ha donat resposta a les instàncies presentades per La Crida per Valls CUP a la Generalitat per la denúncia presentada sobre el mal estat de conservació de l'edifici conegut com a Ca Padró.

La Secció de Patrimoni de Tarragona, ha respost al grup municipal de la Crida per Valls-CUP amb un informe de 5 pàgines on es reconeix que «Des del punt de vista del patrimoni arquitectònic, Ca Padró es troba actualment en un estat molt deficient de conservació que comporta un alt risc d'ensulsiment» i també ens recorda que «si els que són obligats no executen les actuacions requerides per l'Ajuntament de Valls, l'art. 67 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català preveu que sigui el mateix Ajuntament qui en faci l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill imminent per a l'immoble, l'Ajuntament pot executar les obres imprescindibles per a salvaguardar el bé sense necessitat de requeriment previ.»

Finalment l'informe conclou: «Ca Padró (BCIL) es troba actualment en una situació molt deficient de conservació que comporta un perill imminent d'ensulsiment. (...) L'Ajuntament de Valls pot (...) fer l'execució subsidiària de les actuacions requerides, a càrrec dels obligats, si aquests no l'executen.

Arran d'aquest informe, la Crida per Valls – CUP ha entrat instància a l'Ajuntament de Valls sol·licitant que s'iniciïn els tràmits pertinents per a l'execució, de manera subsidiària i amb càrrec als obligats, els treballs necessaris, amb la màxima celeritat possible, per a la correcta conservació i bon estat de l'edifici, d'acord amb la seva catalogació com a Bé Cultural d'Interès Local.

Així ho especifica un informe de la Secció de Patrimoni de la Generalitat