La Cup denuncia el mal estat de l’Antic Estudi

La Crida per Valls CUP va presentar per Registre d'Entrada a la Generalitat una denúncia sobre el mal estat de conservació de l'edifici conegut com a Antic Estudi, situat al carrer de l’església del barri jueu de Valls.

L’edifici conté un escut heràldic protegit, l’escut dels masdovelles és un Bé Cultural d’INterés Nacional (BCIN) i com a tal ha d’estar ben conservat. Donat que un escut no pot mantenir-se sense l’estructura immoble que el sustenta, aquesta protecció comporta per se la protecció de l’immoble conegut com a l’Antic Estudi.

El Decret 14 de març 1963 núm. 571/63 (Mº Educ. Nac., B.O. 30) de Protecció d’Escuts, emblemes, pedres heràldiques, rollos de justícia, creus de terme i similars, on s’estableix que la cura d'aquestes peces i monuments queda encomanat als ajuntaments, els quals seran responsables de la seva vigilància i conservació, i ha de posar en coneixement de la Dir. Gral. De Belles Arts qualsevol infracció de les normes vigents sobre la matèria, a fi que per la mateixa, es puguin dictar les resolucions pertinents, sense perjudici que en els casos d'urgència s'adopten provisionalment pels propis Municipis les mesures de seguretat i precaució que estimin oportunes.

L’Ajuntament de Valls ja ha mostrat el seu interés en protegir aquest immoble, tot i que aquesta voluntat, per ara, no porta aparellada cap acció de conservació. Segons el POUM, aprovat provisionament i pendent d’aprovació definitiva, l’edifici conegut com «ANTIC ESTUDI» ha de tenir una protecció de Bé Cultural d’Interés Local (BCIL). La intenció del POUM de Valls, és protegir la volumetria general de l’edifici i la seva envolvent. Es protegeix íntegrament la cantonada de carreus i l’escut dels Masdovelles (BCIN). Es vol protegir també el formalisme arquitectònic de la façana al carrer de l’Església. En el mateix POUM expliquen que no s’ha pogut accedir a l’interior pel que es desconeix si hi ha elements de valor.

Actualment l’edifici es troba en un mal estat visible desde l’exterior. L’arrebossat de la façana caigut i la porta apedaçada, tot i ser una peça catalogada com a bé cultural situada a la zona del call jueu de Valls.

La Crida per Valls CUP ha sol·licitat a la Generalitat que s'obri expedient per a la correcta valoració de l'estat de l’immoble i en base a aquesta valoració s'iniciin, amb la màxima celeritat possible, les tràmits necessàris per a la correcta conservació i bon estat de l'edifici, en base a la seva catalogació com a BCIL, i parcialment com a BCIN.

L’edifici conté un escut heràldic protegit, l’escut dels masdovelles és un Bé Cultural d’INterés Nacional (BCIN)