La Cup denuncia el mal estat de Ca padró

La Crida per Valls CUP va presentar per Registre d'Entrada a la Generalitat una denúncia sobre el mal estat de conservació de l'edifici conegut com a Ca Padró, situat al c/ de la Cort núm. 22 de Valls.

 

Tot i que l'alcalde Albert Batet va anunciar a bombo i plateret, en campanya electoral, l'adquisió de Ca Padró per ubicar-hi el nou Espai Robert Gerhard que inclou la nova escola municipal de música i un conservatori, aquesta promesa ha quedat en l'oblit i l'estat de Ca Padró és d'especial preocupació amb un alt risc d'esfondrament.

La CUP ha dirigit la denúncia al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, que és l'organisme encarregat d'avaluar les condicions del patrimoni arquitectònic protegit i proposar, si s'escau, les mesures adients per a la seva conservació.

Ca Padró -que també pot rebre el nom de Ca Banús- està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) des de l'any 1986. I, com tots els BCIL, forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic definit a la llei 9/1993 que és la llei que vetlla per l'elaboració i manteniment de l'Inventari que ha de permetre l'estudi i la difusió de tots els béns que l'integren.

Els BCIL són els béns integrats del patrimoni cultural català que, tot i la seva importància, no compleixen les condicions pròpies dels Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN). Els immobles Béns Culturals d'Interès Local són declarats pel ple de l'Ajuntament.

La CUP denúncia que l’edifici es troba en mal estat, ja que a l’interior hi ha presència de runa, sobretot a una part on es va enfonsar la coberta d'un altell que feia funció de galliner. De moment el terra de l'altell encara aguanta, malgrat que acumula al damunt el pes de la runa i podria ser que acabés cedint. La resta de la coberta també està en força mal estat, ja que a més de presentar diversos forats entre les teules, està cedint i presenta un elevat risc d’enfonsament.

L’edifici, a més, presenta problemes importants d'humitats a les parets mitgeres amb la capella del Roser, que està protegida com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) des de l'any 1972. També presenta moltes finestres obertes o amb els vidres trencats, que han convertit la casa en un colomer, amb els problemes que això comporta. I es té constància que l’edifici està infectat amb tèrmits, podent ocasionar danys a l’estructura de l’edifici.

La CUP ha sol·licitat al Servei de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya que s'obri expedient per a la correcta valoració de l'estat de l'edifici conegut com a Ca Padró i, en base a aquesta valoració, s'iniciïn amb la màxima celeritat possible els tràmits necessaris per a la correcta conservació i bon estat de l'edifici, en base a la seva catalogació com a Bé Cultura d'Interès Local.

La promesa de CiU cau en l'oblit més absolut