La CUP demana mecanismes i partida pressupostària per condicionar l’Arxiu Municipal

La Crida per Valls-CUP considera que l’actual ubicació de l’Arxiu Municipal no compleix amb les condicions òptimes per a la correcta conservació de la documentació que hi conté. La formació afegeix que l’espai és petit i que hi ha documentació repartida en fins a tres locals municipals.

L'Arxiu municipal és un servei general de l'administració municipal encarregat de sistematitzar la gestió documental des de la institució en totes les etapes del cicle documental. Les seves funcions són les de recollir, organitzar, avaluar, gestionar, conservar i difondre.

Inicialment, la llei d’arxius desenvolupava les competències en matèria de patrimoni documental i d’arxius i és proposava conservar, inventariar i difondre el patrimoni documental de Catalunya i fer compatible, quant a la documentació privada, el dret de propietat reconegut per la Constitució amb les exigències de l’interès general.

Més tard, l'any 2001 es va aprovar la Llei 10/2001 del 13 de juliol d'Arxius i documents, l’objecte de la qual és impulsar la gestió i garantir la preservació de la documentació de Catalunya, tant pública com privada, d’acord amb els seus valors, per a posar-la al servei dels interessos generals. Alhora, la llei vol establir els drets i deures dels qui en són titulars, i també dels ciutadans en relació amb l’esmentada documentació, i regular el Sistema d’Arxius de Catalunya.

Tot i que cap d'aquestes lleis determinen les condicions tècniques dels arxius municipals, perquè no s'han desenvolupat, si que tenim unes recomanacions fetes pel col·lectiu d'arxivers i que es poden resumir en l'informe que ha adjuntat la Crida per Valls-CUP a la moció i que determina els paràmetres tècnics necessaris per a la correcta conservació de la documentació diversa que pot contenir un arxiu: control climàtic, control d'il·luminació, control de plagues i neteja i controls de seguretat antiincendis, inundacions, robatori, etc...

A part d’aquestes mancances estructurals, actualment l’arxiu municipal presenta carències en la plantilla de personal qualificat, ja que només es troba en plantilla un arxiver. Per tal de dedicar-se a les tasques de catalogació i documentació, tenint en compte el fons documental que presenta l’arxiu municipal de Valls, és requeriria tenir com a mínim en plantilla un arxiver, un tècnic mig i un auxiliar administratiu. Aquest dèficit de personal, juntament amb les condicions de treball abans esmentades, justifiquen encara més la necessitat d’intervenir des del consistori.

La CUP ha presentat una moció, que s’ha de debatre i votar en el proper Ple municipal de finals de novembre, per a realitzar un informe on es determini si l'Arxiu Municipal de Valls té les condicions òptimes per a la correcta conservació de la documentació que s’hi guarda. En cas negatiu, la moció demana que s'estableixin els mecanismes i la partida pressupostària necessària per condicionar les instal·lacions i que aquestes garanteixin els mínims establerts pel col·lectiu d'arxivers per a la correcta conservació de la documentació que hi conté.

La CUP demana un informe on es determini si l'Arxiu Municipal de Valls té les condicions òptimes per a la correcta conservació de la documentació que s’hi guarda.