Documents

Atès que el passat 2 d'octubre va fer un any de l'aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. I atès que el 18 d'octubre va fer 1 any de la seva promulgació. I que la llei estableix el període d'1 any per a la seva implementació.

Atès que l'objectiu de la Llei 11/2014 és desemvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència, per assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Entenem que a nivell municipal també s'ha de treballar per evitar aquestes situacions, la Crida per Valls – CUP, proposa al Ple de l'Ajuntament de Valls l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Garantir el dret a la no discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. Segons l'article 5 de la Llei 11/2014, "CLÀUSULA GENERAL ANTIDISCRIMINATÒRIA", el dret a lo no discriminació ha de ser un principi informador de l'ordenament polític català, de l'actuació administrativa.

SEGON.- Signar un conveni de col·laboració amb l’Organisme coordinador de la Generalitat de Catalunya en base l'article 8 de la Llei 11/2014. També amb l'Observatori Contra l'Homofòbia, qui hauria de col.laborar amb aquest Ajuntament a través de la signatura d'un altre conveni.

TERCER.- Garantir la formació dels professionals que intervenen en el desenvolupament de la Llei 11/2014 en base l’article 10. Això inclou:

 1. Pla de formació local sobre la Llei 11/2014.

 2. Campanya divulgativa als mitjans de comunicació de Valls i entorn per donar a conèixer el contingut de la Llei 11/2014.

 3. Editar una guia que faciliti l'enteniment de la Llei 11/2014 (en paper i en digital).

QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata tot el contingut de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat per a que inclogui a les persones lesbianes, bisexuals i d’altres identitats plurisexuals dintre dels mètodes de reproducció assistida de la sanitat pública.

SISÈ.- Instar al Govern de l'Estat espanyol (qui actualment te la competència), per tal que modifiqui les causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, i que hi sigui inclosa la bisexualitat i altres identitats plurisexuals.

SETÈ.- Instar al Govern de la Generalitat per tal que, en la nova redacció de les lleis de la futura República Catalana, inclogui entre les causes reconegudes a l’hora de poder demanar asil polític, la bisexualitat i altres identitats plurisexuals

VUITÈ.- Donar trasllat dels acords anteriors a l’Observatori contra l’Homofòbia, a la Secretaria de Família del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya.


 

VALLS, a 25 de Gener de 2016

Atès que la Biblioteca Carles Cardó, tot i fer només 8 mesos que està ubicada al Centre Cívic, porta quasi 100 anys de funcionament, creiem que és fa necessari poder oferir una normativa adaptada a les necessitats dels usuaris i que garanteixi a la vegada un bon funcionament del centre.

Atès que la Biblioteca Carles Cardó no té per escrit el seu Reglament de règim intern i la corresponent normativa, i que actualment s’estan aplicant una sèrie de normes no escrites.

Atès que aquestes normes no escrites regeixen i condicionen el funcionament d’aquesta biblioteca.

Atès que s’ha comunicat a alguns usuaris que la Biblioteca està redactant en aquests moments la normativa.

Atès que l’Ajuntament de Valls compta amb una Regidoria de Participació ciutadana.

Per tot això el ple de l’Ajuntament de VALLS,

ACORDA:

 1. La necessitat de redactar una normativa que ordeni el funcionament de la Biblioteca Comarcal Carles Cardó.

 2. Que el procés de redacció del Reglament de Règim intern i la normativa compti amb la participació de tots els agents que interactuen amb l’espai, ja sigui endegant un procés participatiu o bé amb la representació d’una part de cada col.lectiu que fa ús de l’espai en un procés de redacció conjunta.

 

 

VALLS, a 28 de desembre de 2015

Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi han causat grans inundacions i destrosses.

Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes les famílies que han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d'aliments de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, alguns refugiats van resultar afectats encara no s'han de lamentar pèrdues humanes. Milers de famílies s’han vist obligades a estar a la intempèrie per manca d’edificis segurs. Els danys i pèrdues materials han estat considerables. Referent als centres socials, s'està fent una avaluació dels danys o esfondrament dels centres de salut, d'educació i d’altres, sobretot pel que fa a material de manteniment d'edificis.

En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, diu que els seus equips sobre el terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa o haima.

Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS llança una crida als països donants, a les organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar com més aviat, realitzant donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la població causada per les pluges: abastiment d’aigua, d’aliments, de haimes, de mantes, d’equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció d’edificis.

El conflicte del poble sahrauí fa massa anys que dura, aquest any es commemora el 40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es pot resoldre políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel Marroc, davant la complicitat de la comunitat internacional.

Per tot això el ple de l’ajuntament de VALLS,

ACORDA:

 1. Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions de les Nacions Unides.

 2. Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els campaments de refugiats, que pateixen actualment una situació extrema.

 3. Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern d’Espanya que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho necessita en aquesta situació d’emergència.

 4. Fer una aportació d’emergència de 1,000€ a la campanya d’emergència promoguda pel moviment solidari de Catalunya, i que junt amb tots les aportacions recollides transferirà directament a la Mitja Lluna Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població sahrauí afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del Fons Català de Cooperació.

VALLS, a 30 de novembre de 2015


 

El juny del 2014 la Plataforma Cel Net va presentar al Morell en acte públic els resultats de l’estudi realitzat pel Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb conveni amb els ajuntaments de Constantí , El Morell, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del Camp firmat el juny del 2012. Durant un any i mig es va estudiar la qualitat de l'aire a partir de controls socials, químics i de modelització numèrica de les emissions atmosfèriques contaminants a la Vall de Francolí en aquests municipis propers al complex petroquímic. 

L’estudi d’avaluació de la qualitat de l’aire al voltant del Polígon Nord de Tarragona, ha tret en evidència les mancances actuals que hi ha en el nostre país en quant a protecció de la qualitat de l’aire per a la salut de les persones.  Entre tots els contaminants detectats, s’ha observat la superació dels nivells de qualitat d’alguns compostos tòxics com el benzè al terme municipal de Constantí, l’ 1,3-butadiè al terme municipal del Morell o PM10 al Morell, Constantí, Vilallonga del Camp i Perafort-Puigdelfí, declarats tots com a potencials cancerígens per organismes de referència com la Organització Mundial de la Salut (OMS) o l’Agència de Protecció Ambiental Americana.

Aquests estudis demostraven que les anàlisis actuals de la Generalitat només controlen dos compostos orgànics volàtils (benzè i benzo(a) pirè) de tots els que emeten aquestes indústries. Actualment la Xarxa de Vigilància i Protecció de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, únicament té instal·lats  tres punts de control al voltant  del Polígon Nord. En aquests, de tots els compostos orgànics volàtils (COVs) que es poden generar en aquest tipus d’activitats, únicament s’analitza el benzè, i en la majoria d’ocasions el valor acaba essent ‘’per determinar’’.  En l’estudi realitzat, s’han arribat a detectar fins a 160 COVs que diàriament respiren els veïns dels municipis afectats. Aquests resultats ens porten a criticar el control actual que s’està fent de la qualitat de l’aire de les zones urbanes i a exigir als responsables polítics que incrementin el control de les substàncies analitzades en les XVPCA, així com també les sancions imposades a les activitats responsables de la seva emissió.  No creiem just que els contaminants que s’analitzin en una zona rural siguin els mateixos d’una zona urbana situada al costat del polígon químic i petroquímic més gran del sud d’Europa, amb tot el risc que això comporta. Exigim també, un control real de les emissions difuses que es produeixen en certes activitats industrials, com és el cas del complex químic i petroquímic de Tarragona i un augment de la transparència en quant al control d’aquestes activitats. 

En el passat ja hi va haver un punt de control de la XVPCA al polígon industrial de Valls, actualment no en tenim cap. Malgrat tenir-hi ubicada activitat industrial química.

Segons les conclusions de la Plataforma CelNet, les evidències reflectides en els resultats de l'estudi fan indispensable demanar un canvi normatiu i dels criteris d'avaluació de la qualitat de l'aire, que passa per incloure tots aquells compostos químics, potencialment nocios per a la salut i el medi ambient, amb estàndards de qualitat reconeguts a nivell internacional. No és lògic que els contaminants que s'analitzin en una zona rural siguin els mateixos d'una zona urbana situada al costat del poligon químic i petroquímic més gran del sud d'Europa, amb tot el risc que això comporta.

En un moment en què grans empreses de diversos industrials ja estan promovent mesures de desemvolupament per a la sostenibilitat, demanem a les empreses implicades que més enllà d'actuacions de responsabilitat social i mediambiental corporativa, accelerin els seus esforços per eliminar al màxim les emissions contaminants. Els projectes de R+D+I són fonamentals per canviar de paradigma cap una economia sostenible.

Per tot això el ple de l’ajuntament de VALLS,

ACORDA:

 1. Que l'Ajuntament de Valls faci les tramitacions necessàries per a realitzar l'estudi de qualitat real de l'aire al nostre terme municipal signant un conveni amb el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC. L'objectiu d'aquest serà analitzar l'impacte mediambiental de la indústria petroquímica al Camp com també la ubicada a la ciutat de Valls, tenir un control permanent de la qualitat de l'aire i elaborar un mapa d'impacte de la indústria química i petroquímica del Camp de Tarragona

 2. Que l'Ajuntament de Valls valori la necessitat de proposar a la Generalitat de Catalunya, la instal·lació d'una caseta de la Xarxa de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de tenir dades públiques en tot moment.

 3. Instar a la Generalitat a regular aquells contaminants que actualment no es contemplen en els programes d'avaluació de la contaminació de la Xarxax de Vigilància de Prevenció de la Contaminació (XVPC) de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de reduir immediatament les emissions i difuses dels compostos quíimics.

 4. Instar a la Generalitat a crear un equip de control extern i transparent que no sols controli la contaminació atmosfèrica, sinó també la contaminació del sòl i de l'aigua, i la contaminació acústica i lumínica. Així com que els informes d'aquest equip de control es facin públics.

 

 

VALLS, a 23 de novembre de 2015

 

Pàgines